تشخیص و درمان بیماری های بیضه

واریکوسل، اسپرماتوسل، اپی دیدیمیت، هیدروسل، پیچش بیضه، هیپوگنادیسم، سرطان بیضه، بیضه نزول نکرده، سلولیت دیواره کیسه بیضه، آبسه کیسه بیضه، گانگرن فورنیر